# خروس_لاری
فلفل.1میدون زده.خروس دوستم آقا داریوش.   جوجه خروس 11ماهه بنام زیزو.از بدنواستیلش مشخصه نژادش.جوجه روپاوخوش قلقیه
/ 17 نظر / 16 بازدید
رحمدل که یکی از بهترین خروسامه.چندین جنگ محلاتی رو درتایمهای کوتاه زده.بسیار پربدن وبازی دارو خوش شگرده.توبیشتر جنگاش حریفشو عصب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید