# خروس_لاری_اصیل
فلفل.1میدون زده.خروس دوستم آقا داریوش.   جوجه خروس 11ماهه بنام زیزو.از بدنواستیلش مشخصه نژادش.جوجه روپاوخوش قلقیه
/ 17 نظر / 16 بازدید